ZMLUVA O POSKYTOVANÍ CRM SLUŽIEB

Článok I. Predmet zmluvy

Na základe tejto zmluvy a za podmienenok v nej uvedených je Poskytovateľ povinný poskytnúť pre Účastníka počítačový program VT4You CRM (ďalej len Služba). Účastník sa zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi za Službu cenu uvedenú v článku II. tejto zmluvy

Článok II. Všeobecné ustanovenia

Poskytovateľ a Účastník súhlasia so všetkými bodmi v nej uvedenými. Pre Účastníka vzniká právo službu využívať a pre Poskytovateľa povinnosť službu zabezpečovať. Poskytovateľ poskytuje Účastníkovi práva na použitie počítačového programu časovo a územne neobmedzenú licenciu. Poskytnutie práva na používanie a prevádzkovanie programu je na dobu neurčitú.

Článok III. Cena a platobné podmienky

Účastník sa zaväzuje zaplatiť za služby, poskytované podľa Čl.I.tejto zmluvy, ktorá bude vyúčtovaná a splatná do 15 dní odo dňa obdržania vyúčtovania. V cene sú zahrnuté náklady na prevádzku, podporu a údržbu Služby ako aj údržbu CRM servera (denná záloha dát). V prípade omeškania s platbou zo strany Účastníka je dohodnutá zmluvná pokuta vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z nezaplatenej čiastky. Platba sa uskutočňuje bezhotovostným platobným príkazom alebo hotovostným vkladom na účet poskytovateľa v banke s uvedeným variabilného symbolu, ktorý je vyznačený na faktúre.

Článok IV. Záruka a zodpovednosť za vady

Poskytovateľ zodpovedá za kvalitu poskytovaných služieb a za dodržiavanie príslušných zákonných predpisov pri ich realizácii. Poskytovateľ bezplatne a bezodkladne odstráni poruchy v poskytovaní služby, ktoré neboli spôsobené Účastníkom, alebo osobou ktorej Účastník umožnil využívanie služby. Poskytovateľ nezodpovedá za vady a škody:

 1. ktoré vzniknú neodborným alebo neoprávneným zásahom Účastníka alebo iných tretích osôb,ktorým Účastník umožnil prístup vedome alebo nevedome a to najmä umiestnením:
  • dát obsahujúcich warez alebo scripty odkazujúce na warez servery
  • download servera
  • servera zameriavajúceho sa na šírenie nevyžiadanej pošty (tzv. spamu)
  • scriptov, programov preťažujúcich databázové systémy
  • scriptov, programov nadmerne zaťažujúcich linku
  • dát akýmkoľvek iným spôsobom porušujúcich zákony Slovenskej republiky
 2. pri poruche technických prostriedkov a iných okolností, ktorým zhotoviteľ nemohol zabrániť (výpadok servera na strane poskytovateľa server hostingu)
 3. spôsobené vyššou mocou (živelné pohromy)

Poskytovateľ je povinný oznámiť Účastníkovi každý plánovaný výpadok alebo aktualizáciu Služby najmenej 24 hod. vopred. Poskytovateľ je po ukončení spolupráce povinný odovzdať Účastníkovi kompletnú databázu a uložené dokumenty

 

Článok V. Práva a povinnosti zmluvných strán

Zmluvné strany konštatujú a ustanovujú, že v priebehu ich vzájomnej obchodnej činnosti si budú poskytovať navzájom informácie dôverného charakteru, obchodné tajomstvo, obchodné plány, ako aj ďalšie informácie, na ktorých majú záujem. Zmluvné strany sa ďalej zaväzujú zachovať mlčanlivosť o údajoch a skutočnostiach, ktoré sa dozvedeli v súvislosti s touto zmluvou. Zmluvné strany konštatujú, že je v ich spoločnom záujme obmedziť uvoľnenie alebo iné sprístupnenie informácií tretím osobám. Každá zmluvná strana sa zaväzuje udržať v tajnosti a neprezradiť, alebo inak zneprístupniť akékoľvek informácie, ktoré majú vzťah k obchodom a obchodným transakciám, ktoré budú uzatvárané zmluvnými stranami podľa tejto zmluvy. Ktorákoľvek zmluvná strana bude považovaná za zmluvnú stranu, porušujúcu túto zmluvu, ak
zneužije informácie priamo alebo nepriamo ku škode druhej strany. Táto zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcov zmluvných strán a ich zamestnancov, zmluvné strany sú povinné zaviazať tieto osoby k rešpektovaniu tejto zmluvy. V prípade, ak ktorákoľvek zmluvná strana poruší svoje záväzky bodu 5.4 tejto zmluvy, zaplatí druhej strane zmluvnú pokutu vo výške 10 000 EUR (slovom desaťtisíc EUR), pričom nárok oprávnenej strany na náhradu škody zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká. Poskytovateľ má právo uviesť informáciu o realizácii diela spolu s názvom Účastníka medzi referenciami vo svojich propagačných materiáloch. Poskytovateľ sa zaväzuje:

 1. denne vytvárať zálohu databázy (v nočných hodinách)
 2. az týždenne urobiť kompletnú zálohu celého CRM systému (databáza, dokumenty)

Článok VI. Trvanie zmluvy a ukončenie zmluvného vzťahu

Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 1 mesiac, ktorá začína plynúť od 1.dňa mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede.
Táto zmluva zaniká:

 1. dohodou účastníkov zmluvy,
 2. odstúpením od zmluvy,
 3. výpoveďou,
 4. ak tak ustanovuje osobitný predpis

Účastník môže bez sankcií od zmluvy odstúpiť ak mu Poskytovateľ:

 1. oznámi zmenu Podmienok, alebo ceny za Službu a Účastník tieto zmeny neakceptuje,
 2. opakovane ani po reklamácii neposkytuje Službu v rozsahu a spôsobom podľa zmluvy, alebo ju poskytuje s podstatnými vadami,
 3. opakovane neodstráni reklamovanú závadu Služby v dohodnutom čase

Poskytovateľ môže od zmluvy odstúpiť ak Účastník:

 1. nezaplatil odmenu za poskytnutú Službu ani do 45 dní po dni splatnosti,
 2. opakovane porušuje ustanovenia a podmienky tejto zmluvy

Zánik zmluvy nemá vplyv na povinnosť Účastníka uhradiť všetky záväzky, ktoré mu vznikli voči Poskytovateľovi v súvislosti s touto zmluvou

Článok VII. Záverečné ustanovenia

Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom registrácie Účastníka. Obsah tejto zmluvy je možno meniť formou písomných dodatkov len po odsúhlasení oboma zmluvnými stranami. Účastník sa zaväzuje používať a nakladať s poskytnutou Službou podľa podmienok stanovených v tejto zmluve. V ostatných prípadoch, ktoré nie sú uvedené v tejto zmluve, sa vzťahy medzi oboma stranami riadia Obchodným zákonníkom (z.č. 513/91 Zb.) a Autorským zákonom (z.č. 618/2003 Z.z.) v znení ich platných úprav. Obe zmluvné strany prehlasujú, že zmluve porozumeli a súhlasia s jej obsahom

Článok VIII. Ochrana osobných údajov

Tieto obchodne podmienky rozširujú Zásady ochrany osobných údajov a Zásady používania súborov cookie.